نامگذاری سالن ها و تالارهای دانشگاه فردوسی مشهد به نام مفاخر خراسان بزرگ

به همت مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه، سالن ها و تالارهای دانشگاه فردوسی مشهد به نام مفاخر خراسان بزرگ نامگذاری شد.
دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با هویت، همچون هویت ملی و بحران هویت یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه در کانون توجه صاحب نظران قرار گرفته است، گفت: تغییر و تحولات شتابان جهانی، مسأله هویت را اهیمتی دو چندان داده است.
وی با انتقاد از اثربخشی اندک سیاست گذاری های فرهنگی در دهه های اخیر، اظهار کرد: نتیجه سیاستگذاری های نادرست پرورش نسل هایی بوده است که نه تنها میزان آشنایی آنان با تاریخ و فرهنگ ایران بسیار کم است، بلکه اغلب ایشان اسطوره های علمی و مفاخر ادبی و فرهنگی کشور خود را نمی شناسند.
دکتر ساکت به دانشگاه به عنوان قلب تپنده علمی و فرهنگی جامعه اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه از آنجایی که در بسیاری از عرصه ها پیشگام و پیشتاز است می تواند نقشی پررنگ در هویت بخشی توامان و متوازن ایرانی - اسلامی ایفا کند.
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه یکی از راهکارهای مهم در این راستا را نامگذاریها و استفاده از ظرفیت تکرار این نامها در میان دانشجویان عنوان کرد و اظهار کرد: امکانات شایسته همچون دارا بودن تالارها، سالنها و اتاق های شورای فراوان این فرصت را فراهم می کند تا با انتخاب نامهای مناسب، مفاخر و اسطوره های ملی و دینی این کشور بیش از پیش به نسل جوان معرفی شود.
وی شناساندن مفاخر علمی و فرهنگی ایران و اسلام به نسل جوان و دانشجو و هویت بخشی به تالارها و سالن های شورای دانشگاه را از اهداف این طرح عنوان کرد.
دکتر ساکت در خصوص معیارهای گزینش نام برای سالن های دانشگاه خاطرنشان کرد: انتخاب از بین مفاخر ملی و دینی ایران زمین، بویژه حوزه خراسان بزرگ، تناسب حوزه کاری و تاثیرگذاری شخصیت مورد نظر با اهداف آموزشی و پژوهشی واحد مربوطه و تناسب نام اسطوره ها و شخصیت ها با ظرفیت تالارها و سالن ها از موارد تعیین کننده برای گزینش نام ها بوده است.
وی یکی از بهترین نمونه های پیش اجرا شده در راستای این طرح را نامگذاری تالارهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانست و یادآور شد: این دانشکده به طور عمده دو تالار بزرگ و یک تالار متوسط دارد که به ترتیب فردوسی، شریعتی و رجایی بخارایی نامگذاری شده است و پیداست که دست اندرکاران امر به خوبی از نام فردوسی به عنوان پایه و اساس زبان فارسی و هویت ملی، نام شریعتی به عنوان احیاگر اسلام انقلابی و نام رجایی بخارایی به عنوان یکی از مشهورترین مفاخر این دانشکده بهره برده اند.
دکتر ساکت همچنین درخصوص روند اجرای کار گفت: رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه پس از مشورت با روسا و مدیران واحدهای مربوطه، نام های پیشنهادی خود را به شورای مرکزی ارائه داده و پس از تصویب، از سوی رئیس شورا (رئیس دانشگاه) به همه واحدها ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است تا کنون 11 تالار دانشگاه براساس آیین نامه مصوب نامگذاری شده است که تالار دانشکده الهیات و معارف اسلامی به نام تالار شیخ طوسی، تالار دانشکده دامپزشکی به نام تالار جرجانی، تالار دانشکده کشاورزی به نام تالار ابونصری هروی، تالار دانشکده علوم اداری و اقتصاد به نام تالار فارابی، تالار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به نام تالار مولوی، تالارهای چهارگانه دانشکده مهندسی به ترتیب به نام های تالار ابوریحان بیرونی، تالار خیام، تالار خوارزمی، تالار بوزجانی، مجموعه تالارهای دانشکده علوم به نام تالارهای خواجه نصیرالدین طوسی و تالار مجتمع کانون ها به نام تالار رودکی تغییر نام یافته است.

 aks sar dar markaz
 photo 2016-07-17 11-26-41