فیلم مصاحبه دکتر محمود یزدی مطلق(فاضل)

 

فیلم زیر بخش کوتاهی از فیلم مصاحبه دکتر محمود یزدی مطلق می باشد برای دیدن نسخه کامل مصاحبه بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید .