فعالیتهای مرکز

•    جمع آوری اسناد و مدارک شامل:
  1.    اسناد مربوط به روند فعالیت های دانشگاه
  2.    اسناد مربوط به شخصیت های موثر در روند شکل گیری و توسعه دانشگاه
  3.    آثار مکتوب استادان برجسته ، بازنشسته و درگذشته
  4.    اسناد مربوط به بازدید شخصیت های ممتاز ، علمی و فرهنگی داخل و خارج از کشور و دانشگاه ، هدایای آنها و  ...
  5.    کلیه آثار مربوط به شخصیت ها و مفاخر دانشگاه که تا کنون توسط کمیته مفاخر علمی و فرهنگی دانشگاه معرفی شده اند
•    تهیه گزارش از روند رشد و تحول دانشگاه از طریق مصاحبه با اعضای هیات علمی بازنشسته ، پیشکسوت و یا کارکنان مطلع و بازنشسته
•    تهیه فیلم های مستند از زندگی اعضای هیات علمی با درجه استادی اعم از شاغل یا بازنشسته با هدف معرفی آنان از زبان خودشان و دیگران و معرفی آثار ایشان با هدف نگهداری درمرکز اسناد و همچنین فراهم ساختن امکان استفاده از آنها برای سایر مراکز مانند صدا و سیما در صورت نیاز
•    برگزاری مراسم نکوداشت برای شخصیت های منتخب شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه .
•    ایجاد "باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه "با هدف استفاده از تجارب ارزنده آنان
•    تاسیس "موزه تاریخ و مفاخر " به منظور نمایش اشیا و اسناد قدیمی دانشگاه و مفاخر آن
•    چاپ دو فصلنامه " تاریخ دانشگاه " به منظور انتشار اسناد و مدارک تاریخی نویافته و بازتاب فعالیت های مرکز
•    ساخت و نصب مجسمه ها ، تندیس ها، سردیس هایی و نقش برجسته هایی از مشاهیر خراسان بزرگ و مفاخر دانشگاه
•    نامگذاری مکان های دانشگاه از جمله تالارهای اجتماعات به نام مفاخر بزرگ خراسان و پیگیری نامگذاری مکان هایی در سطح شهر به نام مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد