• رشته و گرایش ریاضیات
 • محل تولد اصفهان
 • تاریخ تولد ۱۲۸۳
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش تاریخ
 • محل تولد روستاي مزينان از حوالي شهرستان سبزوار
 • تاریخ تولد 2 آذر 1312
 • دانشکده دانشكده علوم و ادبيات انساني
 • مرتبه علمی استادیار
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش زبان و ادبیات فارسی
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد بهمن 1306
 • دانشکده ادبیات
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش فقه و اصول
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد ۱۳۰۴
 • دانشکده دانشکده الهیات شهید مطهری
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش تخصصي مغز و اعصاب
 • محل تولد بیرجند
 • تاریخ تولد 1318
 • دانشکده مغز و اعصاب
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش زبان و ادبیات فارسی
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1309
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش فيزيك
 • محل تولد فسا
 • تاریخ تولد اول اسفند 1325
 • دانشکده علوم پايه
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش فيزيك
 • محل تولد سربيشه اي
 • تاریخ تولد 20 آبان 1326
 • دانشکده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://sarbishei.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش شيمي
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1329
 • دانشکده دانشكده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://asarafraz.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش فقه و مباني حقوق اسلامي
 • محل تولد سبزوار
 • تاریخ تولد بهمن 1307
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://msaneie.profcms.um.ac.ir
صفحه1 از7