• رشته و گرایش زبان و ادبيات فارسي
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1311
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://razmjoo.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش زيست شناسي
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1334
 • دانشکده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://behnam.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش رياضي محض
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1324
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://rezam.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش ریاضی
 • محل تولد کازران
 • تاریخ تولد 1329
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش صنایع غذائی
 • محل تولد شهرری
 • تاریخ تولد 1316
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://profsite.um.ac.ir/~morteza/

 • رشته و گرایش زمين شناسي
 • محل تولد قم
 • تاریخ تولد 1328
 • دانشکده دانشكده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://moussavi.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش مهندسي مكانيك
 • محل تولد نیشابور
 • تاریخ تولد 1330
 • دانشکده مهندسی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://moghiman.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش زبانشناسي همگاني
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 20 دیماه 1320
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://mehdidini.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش فلسفه و حكمت اسلامي
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 18 مرداد 1312
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://yazdi-m.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش علوم انسانی-فلسفه
 • محل تولد قصبه ي آشتيان - از مضافات سلطان آباد عراق ( اراك )
 • تاریخ تولد 1304
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://www.um.ac.ir/~ashtiyani