• محل تولد بیرجند
 • تاریخ تولد 1330
 • دانشکده علوم پایه
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://profsite.um.ac.ir/~darvish/

 • رشته و گرایش مهندسي مكانيك
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 20 بهمن ماه 1329
 • دانشکده مهندسی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://rahimiab.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش رياضي كاربردي
 • محل تولد نیشابور
 • تاریخ تولد 1328
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://mathstat.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=ac_staff&file=people&link_name=arghami

 • رشته و گرایش رياضي كاربردي
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1327
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://afshar.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش زبانشناسي همگاني
 • محل تولد قائن
 • تاریخ تولد 1312
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://zomorrodian.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش زبان و ادبيات فارسي
 • محل تولد 1326
 • تاریخ تولد فردوس
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://ferdows.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش علوم اجتماعي
 • محل تولد کاشمر
 • تاریخ تولد 1316
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://sadr-nabavi.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش شيمي
 • محل تولد قصرشیرین
 • تاریخ تولد 1326
 • دانشکده دانشكده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://tayyari.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش شیمی آلی
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 10 آذرماه 1329
 • دانشکده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://profsite.um.ac.ir/~rahimizh/farsi/index.htm

 • رشته و گرایش فیزیک هسته ای
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد اول فروردین 1324
 • دانشکده مهندسی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد