• رشته و گرایش آمار
 • محل تولد شیراز
 • تاریخ تولد 1319
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://shahkar.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش اقتصاد كشاورزي
 • محل تولد روستای قطب آباد از توابع شهرستان جهرم
 • تاریخ تولد 1312
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://dehghanian.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش نجوم و اختر فيزيك
 • محل تولد تهران
 • تاریخ تولد 1328
 • دانشکده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش مهندسي عمران
 • محل تولد قم
 • تاریخ تولد 1329
 • دانشکده مهندسي
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://hkazemi.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش زراعت واصلاح نباتات
 • محل تولد روستای میانده از شهرستان فسا
 • تاریخ تولد 1326
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://akooch.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش زبان و ادبيات فارسي
 • محل تولد سبزوار
 • تاریخ تولد 29 آبانماه 1311
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://m.alavi.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش آمار
 • محل تولد قوچان
 • تاریخ تولد 1312
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://www.um.ac.ir/~bozorgnia

 • رشته و گرایش خاكشناسي
 • محل تولد شیراز
 • تاریخ تولد 1324
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://ghaghnia.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش فیزیک
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 7 خرداد 1326
 • دانشکده دانشكده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://bkhaleseh.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش مهندسي عمران
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد 1328
 • دانشکده مهندسي
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://rezaiee.profcms.um.ac.ir/