• رشته و گرایش آنالیز تابعی
 • محل تولد کرمان
 • تاریخ تولد 1323
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش علوم دامي
 • محل تولد آستارا
 • تاریخ تولد 1321
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://yashar.profcms.um.ac.ir/

 • رشته و گرایش زبان و ادبيات فارسي
 • محل تولد روستای ذهان
 • تاریخ تولد 1318
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش زبانشناسي
 • محل تولد سقز
 • تاریخ تولد 1314
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش زبان و ادبيات فارسي
 • محل تولد تبریز
 • تاریخ تولد بهمن 1315
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش شيمي
 • محل تولد کاشمر
 • تاریخ تولد 1324
 • دانشکده علوم
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://arbab.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش فیزیک
 • محل تولد درود نیشابور
 • تاریخ تولد 1323
 • دانشکده علوم پایه
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://seyedhosseini.profcms.um.ac.ir

 • رشته و گرایش تاريخ
 • محل تولد روستای والندر
 • تاریخ تولد 1320
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://profsite.um.ac.ir/~elahi/

 • رشته و گرایش مهندسی مواد
 • محل تولد اردکان یزد
 • تاریخ تولد 1325
 • دانشکده مهندسی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://profsite.um.ac.ir/~haerian/

 • رشته و گرایش آبیاری
 • محل تولد روستای سیوکی
 • تاریخ تولد اول مردادماه 1322
 • دانشکده کشاورزی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی http://profsite.um.ac.ir/~alizadeh/