• رشته و گرایش ریاضیات
 • محل تولد اصفهان
 • تاریخ تولد ۱۲۸۳
 • دانشکده علوم ریاضی
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش تاریخ
 • محل تولد روستاي مزينان از حوالي شهرستان سبزوار
 • تاریخ تولد 2 آذر 1312
 • دانشکده دانشكده علوم و ادبيات انساني
 • مرتبه علمی استادیار
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش زبان و ادبیات فارسی
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد بهمن 1306
 • دانشکده ادبیات
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد

 • رشته و گرایش فقه و اصول
 • محل تولد مشهد
 • تاریخ تولد ۱۳۰۴
 • دانشکده دانشکده الهیات شهید مطهری
 • مرتبه علمی استاد
 • صفحه خانگی ندارد