روسای دانشگاه از 1337 تا 1395

 

samirad

دکتر حسین سامی راد

esmailbeygi

دکتر ضیاءالدین اسماعیل بیگی

 از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱

 از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷

ziyaii

دکتر محسن ضیایی

faryar

دکتر عبدالله فریار

 از ۱۳۴۷تا ۱۳۴۸

 

 از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲

moghtader

دکتر نصرالله مقتدر مژدهی

matini

دکتر سیدجلال متینی

از 1352 تا 1354

 

 از ۱۳54 تا ۱۳۵6

amoozegar

دکتر پرویز آموزگار 

sahami

دکتر سیروس سهامی

 از ۱۳۵6 تا ۱۳۵7

 

 از ۱۳۵7 تا ۱۳۵8

edresiyan

دكتر غلامعلي ادريسيان

etemadi

دكتر محمدمهدی اعتمادی

از ۱۳۵8 تا ۱۳۵۸

از 1359 تا 1364

eshtiyagh hosseini

  دكتر حسين اشتياق حسيني

kazempour

دكتر عبدالرسول كاظم پور

از ۱۳64 تا ۱۳۶9 

از ۱۳۶9 تا ۱۳75
sarafraz  دكتر علي سرافراز يزدي bagheri  دكتر عبدالرضا باقري
از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ از ۱۳۷7 تا ۱۳84
ashoori دكتر عليرضا عاشوری
 kafi دكتر محمد کافی
 از ۱۳84 تا ۱۳92 از 1392 تا کنون