Awesome Image

بازدید استاد پرویز خرسند

بازدید استاد پرویز خرسند

استاد پرویز خرسند دانش‌آموختۀ اسبق دانشگاه فردوسی مشهد و از دانشجویان و دوستان نزدیک دکتر علی شریعتی به همراه هیأت همراه در تاریخ 14 مردادماه 1396 از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
دکتر علی شریعتی دربارۀ ایشان نوشته است: «برادرم پرویز خرسند قوی‌ترین نویسنده‌ای است که نثر امروز را در خدمت ایمان دیروز ما قرار داده است».