درباره تمبر ها

تمبر

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های خود اقدام به چاپ و نشر آثار ترویجی و یادبود در ارتباط با بزرگداشت مفاخر و شخصیت های برجستۀ دانشگاه کرده است.

تمبرهای منتشر شده از سوی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه عبارتند از: