درباره جشن های بازنشستگی

جشن های بازنشستگی

یکی از کاربری‌های تعریف شده برای باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه، استفاده از آن به عنوان محل برگزاری جشن‌های بازنشستگی دانشگاهیان و اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. تا کنون تعداد سه جشن بازنشستگی به میزبانی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان برگزار گردیده است: