درباره بزرگداشت ها

بزرگداشت

پیشرفت‌های مادی و معنوی هر جامعه، وامدار کوشش‌ها و جوشش‌های کسانی بوده است که پیوسته در راه شکوفایی خود و اجتماعی که در آن می‌زیسته‌اند، گام‌های بلندی برداشته و در راه افروزش اخگر دانایی و آگاهی، همۀ توان خویش را به کار گرفته‌اند. چنین انسان‌های والامقامی سزاوار بزرگداشت و ارج‌گزاری‌اند.
دانشگاه فردوسی مشهد طی سالیان متمادی حیات علمی خود چنین افرادی را که هر یک از سرآمدان عرصۀ دانش و اندیشه هستند به جامعۀ علمی کشور معرفی کرده است.
بنابراین مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با برگزاری بزرگداشت، مراتب قدرشناسی و سپاسمندی را از این پیشگامان علم و دانش ابراز داشته است.

بزرگداشت‌های برگزار شده عمدتاً برای پیشکسوتانی که رخ در نقاب خاک کشیده‌اند برگزار شده که یا به صورت مستقل و یا با همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها انجام گرفته است: