درباره فیلم های تخصصی

فیلم های تخصصی

موزه و مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در امر آموزش و پژوهش منابع اطلاعاتی، داده‌ها و مدیاهای مختلفی را مدنظر قرار داده است. بنابراین یکی از رویکردهایش نمایش عمومی فیلم‌های تاریخی و مستند همراه با توضیح و نقد متخصصین بوده است. ضمن اینکه در امر ساخت مستند دربارۀ تاریخ و مفاخر دانشگاه نیز کوشا بوده است.

فیلم‌ها و مستندهای تاریخی که در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان و اتاق دیداری شنیداری موزۀ دانشگاه تاکنون به نمایش درآمده‌ و مورد بررسی و نقد قرار گرفته‌اند عبارتند از: