Awesome Image

مستند سقراط خراسان

مستند سقراط خراسان

فیلم مستند "سقراط خراسان"(دربارۀ زندگی و اندیشۀ استاد محمدتقی شریعتی) ساختۀ رضا خاکشور با حضور مجتبی گیوه‌چی، دبیر انجمن چهارسوی مشهد روز چهارشنبه ١ آبان‌ماه 1398در موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد به نمایش درآمد.
همچنين نمایشگاه عکس و اسناد مربوط به ایشان نيز همان روز در محل موزه دانشگاه بر پا شد.
گفتني است استاد محمدتقی شریعتی، پدر دکتر علی شریعتی، از نخبگان فرهنگی، سیاسی و دینی بوده است که به پاس خدمات ایشان در این حوزه‌ها لقب "سقراط خراسان" به وی داده‌ شده است.
وی مدتی برای تدریس به دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد دعوت شد و در این دانشکده به تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه پرداخت.
استاد محمدتقی شریعتی در فروردین ماه سال ١٣٦٦ خورشیدی چشم از جهان فروبست.