Awesome Image

بازدید دکتر سوسن شریعتی، فرزند دکتر علی شریعتی

بازدید دکتر سوسن شریعتی، فرزند دکتر علی شریعتی

دکتر سوسن شریعتی فرزند دکتر علی شریعتی یکی از مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 19 مردادماه 1396 از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.