Awesome Image

گردهمایی بازنشستگان دانشکدۀ علوم دانشگاه فردوسی مشهد

گردهمایی بازنشستگان دانشکدۀ علوم دانشگاه فردوسی مشهد

جمعی از پیشکسوتان و بازنشستگان دانشکدۀ علوم پایه و دانشکدۀ علوم ریاضی در تاریخ 12 دی‌ماه 1397 در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد گردهمایی داشتند و ضمن آن از موزۀ دانشگاه نیز بازدید کردند.