نشست صمیمانه با دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات:

کلید واژه:

دانشجویان بین المللی، مرکز مشاوره دانشجویی، نشست صمیمانه، سازگاری در ایران، انتقال دانش و تجربیات

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    4 آذر 1395
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: