مکان مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تغییر کرد

توضیحات:

کلید واژه:

دانشگاه فردوسی، مدیریت آموزشی، نقل مکان

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    19 فروردین 1396
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: