دومین مسابقه برنامه نویسی ACM برای انتخاب اعضای تیم اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد به مسابقات غرب آسیای دانشگاه تهران

توضیحات:

کلید واژه:

مسابقه برنامه نویسی ACM، انتخاب اعضای تیم اعزامی دانشگاه فردوسی مشهد، مسابقات غرب آسیای دانشگاه تهران

  • منبع خبر:

    پیک دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    30 آبان 1390
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: