Awesome Image

کارگاه نشانه‌شناسی با حضور دکتر احمد پاکتچی

کارگاه نشانه‌شناسی با حضور دکتر احمد پاکتچی

کارگاه نشانه‌شناسی هنر و موزه از سوی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که روز دوشنبه 28 بهمن 1398در تالار کنفرانس دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی برگزار شد، دکتر احمد پاکتچی، دین‌شناس، زبان‌شناس و مدیر گروه نشانه‌شناسی فرهنگستان هنر، در دو نشست صبح و بعد از ظهر، دربارۀ پیشینه و مبانی نشانه‌شناسی و مسائل مرتبط با آن سخن گفت. همچنین در پایان کارگاه، پس از پرسش و پاسخ، تعدادی از شرکت‌کنندگان همراه با دکتر پاکتچی در موزۀ دانشگاه حضور یافتند و مسائل نظری مطرح شده را به صورت عینی در موزۀ دانشگاه مرور کردند.
گفتنی است این کارگاه که با استقبال چشمگیر دانشجویان رشته‌های مختلف و فعالان حوزه میراث فرهنگی و موزه‌داری مواجه شد، قرار بود با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی برگزار شود، اما به دلیل ناهماهنگی‌ میان گروه زبان و ادبیات فارسی و دانشکدۀ ادبیات، مکان برگزاری آن به دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی منتقل گردید.