اسامی اعضای شورای مرکزی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

جناب آقاي دكتر احد ضابط / استاد دانشكده مهندسی، رئیس دانشگاه و رئيس شوراي مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
جناب آقای دکتر رضا لطفی / استاد دانشکده علوم ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و نایب رئیس شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
جناب آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی / استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
جناب آقای دکتر علی حائریان اردکانی / استاد بازنشسته دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقای دکتر منصور معتمدی / دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سرکار خانم دکتر الهه کفشدار گوهرشادی / استاد دانشکده علوم
جناب آقای دکتر سلمان ساکت / استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دبیر شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه