درباره کارگاه ها

کارگاه ها

موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد «آموزش» را یکی از رسالت‌های مهم و اساسی موزه‌ها در شمار می‌آورد. بنابراین خود را مکلّف می‌داند با استفاده از ظرفیت‌های خود، در کنار سایر اهداف و وظایف تعیین‌شدۀ خود به این حوزه نیز توجه ویژه داشته باشد. از این رو به غیر از برگزاری نشست‌های تخصصی که خود گونه‌ای از آموزش محسوب می‌شود، اقدام به برگزاری یا همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با موزه و میراث فرهنگی نیز کرده است که عبارتند از: