درباره تندیس

تندیس

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه تاکنون اقدام به نصب و رونمایی از دو تندیس مفاخر خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد کرده است: