درباره گنجینه اسناد و نسخ خطی

گنجینه اسناد و نسخ خطی

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در راستای فعالیت‌های فرهنگی خود، اسناد و نسخ خطی نفیس دانشگاه را شناسایی و طی مراسمی اقدام به رونمایی از این میراث مکتوب دانشگاه می نماید: