استادان بنام، سرشناس و متخصص که به سبب کارهای مهم و ماندگار علمی و تربیتی در رشتۀ دانشگاهی خود، از سوی شورای مرکزی مفاخر دانشگاه انتخاب شده و در زمرۀ نام‌آوران دانشگاه قرار گرفته‌اند. امید است با زنده نگه داشتن نام و یادشان راهشان ادامه یابد.

فهرست نام آوران دانشگاه :

1- دکتر محمد علی سعادت
2- دکتر احمد علی رجایی بخارایی
3- دکتر محمود رامیار
4- دکتر جواد حدیدی

با ما در تماس باشید:

051۳۸۸۰۲۶۴۰-۴