در گستره گیتی هستند کسانی که با دانش اندوزی و خردورزی و پرهیزگاری و پارسایی و ایمان استوار و البته با شهامت و صبوری و بلندهمتی کارهای بزرگی را در جهت هدفی مقدس به انجام رسانده اند و از این رهگذر برای مردم و بشریت منشاء خدمات بزرگ و پیشرفتهای ماندگار شده اند.
اغلب اندیشمندانی که نام و یادشان در فهرست مفاخر و فرزانگان تاریخ علم و فرهنگ قرار گرفته ، به این ویژگی ها آراسته بوده اند.
حاصل تلاش ها و فعالیت‌های این کاروان عظیم دانش تأثیرگذاری در پیشرفت و ارتقاء دانشگاه و دانشگاهیان بوده است. از این رو مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با تصمیم شورای مرکزی خود هفت تن را از بین دانشگاهیانی که در زمینۀ علمی، اجتماعی، فرهنگی و بنیان‌گذاری واحدهای مختلف دانشگاه از تأثیر بسزایی برخوردار بوده‌اند انتخاب و به عنوان مفاخر دانشگاه معرفی شده‌اند.

گفتنی است هفت تنی که مفاخر دانشگاه را تشکیل داده‌اند قابل تغییر نیستند و دیگر برجستگان این خانوادۀ بزرگ تحت عنوان‌های دیگری در وبسایت قرار گرفته‌اند.

1- استاد علی اکبر فیاض
2- پروفسور تقی فاطمی
3- استاد جلال الدین آشتیانی
4- استاد محمد واعظ زاده
5- استاد کاظم مدیر شانه چی
6- دکتر علی شریعتی
7- دکتر غلامحسین یوسفی

با ما در تماس باشید:

051۳۸۸۰۲۶۴۰-۴