قوانین :
• لطفاً در هنگام ورود، شناسه رزرو را به همراه داشته باشید.
• لطفاً در بازدید های گروهی 15 دقیقه پیش از زمان رزرو شده در مقابل ورودی موزه حضور داشته باشید
• همراه داشتن هر گونه لوازم ( کیف و ...) به داخل مجموعه ممنوع می باشد و بایستی به بخش امانت موزه تحویل داده شود.