درباره نکوداشت ها

نکوداشت ها

سرگذشت پرفراز و نشیب دانشگاه فردوسی مشهد سرشار از فداکاری‌ها، کوشش‌ها و از خودگذشتگی‌ها بوده است و امروز به‌سان دفتری پربرگ و بار و البته زرّین و افتخارآمیز پیش روی ماست. آنچه که بیش از هر چیز در میان برگ‌های پرشمار این دفتر خودنمایی می‌کند وجود شخصیت‌هایی است که در بزنگاه‌های تاریخی و هنگامه‌های شورآفرین دانشگاه نقش آنان نمودی ویژه داشته است، به گونه‌ای که می‌توان گفت پیشرفت و گسترش سخت‌افزاری و نرمافزاری دانشگاه در بستر کوشش‌ها و تدبیرهای آنان میسّر شده است. بر این اساس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد وظیفۀ خود دانسته که این فرزانگان را مورد تقدیر قرار داده و در این راستا پرچمدار گفتمان ارج‌گزاری و الگوسازی باشد. بنابراین با برگزاری نکوداشت مراتب قدرشناسی و سپاسمندی خود را از این پیشکسوتان عرصۀ دانش و اندیشه ابراز داشته است.
نکوداشت‌های برگزار شده برای استادان زنده و در قید حیات دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مستقل یا با همکاری با سایر ارگان‌ها و سازمان‌های داخل و خارج از دانشگاه انجام گرفته است: