درباره کتاب ها

کتاب

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های خود اقدام به چاپ و نشر آثار پژوهشی و ترویجی در ارتباط با تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و یادبود و بزرگداشت مفاخر و برجستگان دانشگاه کرده است .

کتاب‌های منتشرشده از سوی مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه عبارتند از: