درباره باشگاه مفاخر و پیشکسوتان

باشگاه مفاخر و پیشکسوتان

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه با هدف پاسداشت مقام و منزلت شامخ استادان، مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه که جانمایه عمر ثمر بخش خویش را در مسیر دانش و اندیشه سپری نموده اند و بر اساس مصوبه پنجمین جلسه شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه مورخ 9/2/1394 اقدام به راه اندازی باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه نموده است.
این باشگاه با انگیزه حضور موثر استادان، پیشکسوتان و اندیشمندان فرزانه دانشگاه که روشنی¬بخش راه نسل هوشمند و فرهیخته دانشگاهی هستند و بر اساس بند 2-3 اساسنامه مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه که بر ایجاد و تقویت پیوستگی میان نسل جوان دانشگاهی با مفاخر، نخبگان علمی و فرهنگی دانشگاه تاکید کرده، راه اندازی شده است تا از رهگذر تبادل تجربه و بهره¬مندی از اندوخته¬ها و تجارب ارزنده پیشکسوتان، چراغی فروزان فراروی رهپویان جوان فراهم شود.

اهداف باشگاه

ایجاد انگیزه در استادان و دانش¬پژوهان جوان از طریق مراوده مستمر با پیشکسوتان و استادان بازنشسته
احیای سنت نیکوی رابطه علمی و معنوی استاد و شاگردی در محیط دانشگاهی
سپاسگزاری و حق شناسی از خدمات و خاطرات علمی و تجارب ارزنده استادان بازنشسته
فراهم شدن زمینه دسترسی و ارتباط و مشاوره دانشجویان با استادان پیشکسوت
تشکیل گروه¬ها و هسته¬های صنفی و علمی در قالب اتاق فکر و بهره¬مندی از تجارب ارزنده و دانش کاری و اجرایی پیشکسوتان در راستای اهداف دانشگاهی
حفظ و افزایش تعلق خاطر مفاخر، پیشکسوتان و استادان بازنشسته و شاغل دانشگاه

برنامه های باشگاه

تنظیم دید و بازدید های منظم رئیس و معاونان دانشگاه با اعضای هیات علمی بازنشسته
تنظیم دید و بازدید¬های منظم روسا و معاونان دانشکده ها با اعضای هیات علمی بازنشسته
امکان حضور اعضای هیات علمی بازنشسته برای قرارهای شخصی و دانشجویی
برنامه¬ریزی برای حضور دانش آموختگان برجسته به منظور دیدار استادان و دانشجویان با آنان
برگزاری جشن¬های خاص برای برخی از پیشکسوتان با هماهنگی همکاران و دانشجویان آنان
برگزاری مراسم جشن بازنشستگی برای بازنشستگان
ساعت کاری باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه از ساعت 8:30 الی 14 است. گفتنی است در صورت هماهنگی قبلی، باشگاه آمادگی میزبانی در ساعات عصر را نیز خواهد داشت.
راه های ارتباطی با باشگاه مفاخر و پیشکسوتان

تلفن: 05138802651

ایمیل: mafakher@um.ac.ir

اینستاگرام: instagram.com/mafakher.fum