موزۀ دانشگاه فردوسی مشهد همچون بسیاری از موزه‌های دنیا، از آغاز تأسیس دفتری برای ثبت نظرات، پیشنهادات و دلنوشته‌های بازدیدکنندگان اختصاص داده است تا بدین وسیله رهیافت ، درک و احساس افراد پس از بازدید از موزه ثبت و ضبط گردد. با توجه به شخصیت و جایگاه علمی و اجرایی افراد و بازدیدکنندگان، متن های جالب توجه و بعضاً فاخر به یادگار مانده است که خود یک جذابیت فرهنگی به شمار می آیند. برای مثال یادگارنوشت‌های افراد زیر از جمله یادداشت‌های مهمی است که در این دفترها به چشم می‌خورد:

دستخط های دفتر یادگاری موزه و باشگاه