درباره درخت معرفت

درخت معرفت

پیرو توافق‌نامه همکاری میان مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی سلسله نشست های صمیمانه استادان پیشکسوت با دانشجویان با نام درخت معرفت از سال 1401 در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان برگزار گردید.