بازدید سفرای کشورهای عراق و اردن و مراکش از دانشکده معقول و منقول

توضیحات:

کلید واژه:

بازدید، سفیر، عراق، اردن، مراکش، دانشکده علوم معقول و منقول

  • منبع خبر:

    اخبار قدیمی دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    4 تیر 1343
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: