بازدید اساتید دانشگاههای ننگرهار افغانستان از دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات:

کلید واژه:

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه ننگرهار افغانستان، بازدید علمی

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    7 تیر 1393
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: