دفتر تعامل صنعت و دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد

توضیحات:

کلید واژه:

دفتر تعامل صنعت و دانشگاه، باشگاه فرانگران نوین، سید احسان مصطفوی

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    5 تیر 1397
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: