انتصاب سرپرست و اعضای شورای سیاستگذاری مرکز خراسان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات:

کلید واژه:

محمد کافی، انتصاب، سلمان ساکت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سرپرست، مرکز خراسان شناسی، حمید احمدی، حسین معصومی، صفر عبدالله، محمدعلی مهدوی راد، صادق واعظ زاده، سیدمحمد بهشتی، عبدالنبی ستارزاده، عبدالغفور آرزو، محمدجعفر یاحقی

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    5 تیر 1400
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: