پژوهشگر پسادکتری دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب لقب lnv (مخترع) و عضویت در فدراسیون جهانی مخترعان در سوئیس شد

توضیحات:

کلید واژه:

دانشکدۀ علوم ورزشی و تربیت بدنی، بابک عظیمی ثانوی، پسادکتری، مدیریت ورزشی، فدراسیون جهانی مخترعان، سوئیس، سلامت کوانتومی

  • منبع خبر:

    سایت دانشگاه
  • تاریخ رویداد:

    7 تیر 1400
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: