بازدید اساتید دانشگاه های کشور آذربایجان از دانشگاه فردوسی

توضیحات:

کلید واژه:

آذربایجان، بازدید، تاریخ بازدید9/4/81

  • منبع خبر:

  • تاریخ رویداد:

    9 تیر 1381
  • فایل:

    دریافت فایل
  • توضیحات فایل: